1.Liying Wang, Peiting Guo, Dongdong Jin, Yixin Peng, Xiang Sun, Yuduo Chen, Xiaoxia Liu, Wenjun Chen, Wei Wang, Xiaohui Yan, Xing Ma*Enzyme-Powered Tubular Microrobotic Jets as Bioinspired Micropumps for Active Transmembrane Drug Transport. ACS Nano 2023.

WechatIMG125.png


2. Guoqiang Li, Mingyang Zhang, Sanhu Liu, Man Yuan, Junjie Wu, Mei Yu, Zhiwu Xu, Jinhong Guo, Guanglin Li, Zhiyuan Liu*, Xing Ma*Three-dimensional flexible electronics using solidified liquid metal with regulated plasticity. Nature Electronics 2023 accepted.

1.png

3. Chengke Zhao,† Jiali Yang,† Mingfeng Chen, Wenjun Chen, Xinyuan Yang, Heng Ye, Liying Wang, Yong Wang, Jinjin Shi,* Fengxia Yue, Xing Ma*. Synthetic Lignin-Derived Therapeutic Nano Reagent as Intestinal pH-Sensitive Drug Carriers Capable of Bypassing the Gastric Acid Environment for Colitis Treatment. ACS Nano 2023, 17, 1, 811–824.

acsnano1.png

4. Yifan Huang, Xue Zhang, Sanhu Liu, Jiaxun Sun, Rongguo Wang, Jinhong Guo*, Yidi Chen*, Xing Ma*Wireless Food-Freshness Monitoring and Storage-Time Prediction Based on Ultrasensitive Ammonia-Sensitive MOF@SnS2 PN Heterostructure and Machine Learning. Chemical Engineering Journal 2023, 458, 141364.

3.png

5. Mingming Fu, Yifeng Shen, Hao Zhou, Xiaojia Liu, Wenjun Chen*, Xing Ma*Gallium-based Liquid Metal Micro/Nanoparticles for Photothermal Cancer Therapy. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 142, 22-33. 

image.png

6. Yuanyuan Zou, Zhengkang Chu, Jiuchuan Guo, Shan Liu*, Xing Ma*, Jinhong Guo*. Minimally invasive electrochemical continuous glucose monitoring sensors: Recent progress and perspective. Biosens. Bioelectron. 2023, 115103.

image.png