1. Changyong Gao, Yong Wang, Zihan Ye, Zhihua Lin, Xing Ma*, and Qiang He*. Biomedical Micro/Nanomotors: From Overcoming Biological Barriers to in vivo Imaging. Adv. Mater. 2020 ,2000512.    (IF:30.849)

image.png

2. Xianglong Lv, Zuyao Xiao, Chao Zhou, Yong Wang, Shifang Duan, Jingyuan Chen, Wendi Duan, Xing Ma*, and Wei Wang*. Tadpole-shaped Catalytic Janus Microrotors Enabled by Facile and Controllable Growth of Silver Nano-tails. Adv. Funct. Mater. 2020, 2004858.    (IF:18.808)

image.png

3. Xi Pan,# Dandan Xu,# Xiuzhen Tang, Ning Liu, Xianqiao Wang, Xiaohui Yan*, Xing Ma*, and Xiaoyuan Chen. Natural Endocytosis Enabled Construction of Silica Nanochannels Crossing Living Cell Membrane for Transmembrane Drug Transport. Adv. Funct. Mater. 2020, 2002761.    (IF:18.808)

image.png

4. Yong Wang, Yuhuan Liu, Yang Li, Dandan Xu, Xi Pan, Yiduo Chen, Dekai Zhou, Bo Wang, Huanhuan Feng,* Xing Ma*. Magnetic Nanomotor Based Maneuverable SERS Probe. Research 2020, 7962024.

image.png


5. Lisi Xie, Xin Pang, Xiaohui Yan*, Qixuan Dai, Huirong Lin, Jing Ye, Yi Cheng, Qingliang Zhao, Xing Ma, Xianzhong Zhang, Gang Liu*, and Xiaoyuan Chen.* Photoacoustic Imaging-Trackable Magnetic Microswimmers for Pathogenic Bacterial Infection Treatment. ACS Nano 14 (3), 2880-2893.    (IF:15.881)

image.png

6. Yongqiang You,† Kaiwei Huang,† Xiaojia Liu, Xi Pan, Jiahua Zhi, Qianjun He, Huifang Shi, Zhongfu An,* Xing Ma,* Wei Huang.* Hydrophilic Ultralong Organic Nano-Phosphors. Small 2020, 1906733.     (IF:13.281)

image.png

7. Chunhui Ren, Qiaoge Bayin, Shilun Feng, Yusheng Fu, Xing Ma*, JinhongGuo.* Biomarkers detection with magnetoresistance-based sensors. Biosens. Bioelectron. 2020, 165, 112340.    (IF:10.618)

image.png

8. Jiuchuan Guo, Fanyu Zeng, Jinhong Guo* and Xing Ma*. Preparation and Application of Microfluidic SERS Substrate: Challenges and Future Perspectives. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 37, 96-103.    (IF:8.067)

image.png

9. Jiuchuan Guo, Shuqin Chen, Jinhong Guo*, Xing Ma*. Nanomaterial Labels in Lateral Flow Immunoassays for Point-of-Care-Testing. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 60, 90-104.    (IF:8.067)

image.png

10. Zuyao Xiao, Jingyuan Chen, Shifang Duan, Xianglong Lv, Jizhuang Wang, Xing Ma, Jinyao Tang, and Wei Wang*. Bimetallic Coatings Synergistically Enhance the Speeds of Photocatalytic TiO2 Micromotors.Chem. Commun. 2020, 56, 4728-4731.     (IF:6.222)

image.png

11. Jie Xu, Yanxiang Hu, Shengnan Wang, Xing Ma*, Jinhong Guo*. Nanomaterials in Electrochemical Cytosensors. Analyst 2020, 145, 2058-2069.  

image.png

12. Lei Huang, Shuling Tian, Wenhao Zhao, Ke Liu, Xing Ma*, Jinhong Guo*. Multiplexed Detection of Biomarkers in Lateral-Flow Immunoassays.Analyst 2020, 145, 2828-2840.  


image.png

13. Xiaojia Liu, Xi Pan, Mingze Sun, Dandan Xu and Xing Ma*. Importance of Robust and Reliable Nano-Channel Sealing for Enhancing Drug Delivery Efficacy of Hollow Mesoporous Nano-Container.ACS Applied Bio Materials  2020, 3, 1434-1443.

image.png