1. Liying Wang, Dongdong Jin, Yixin Peng, Mohd Yasir Khan, Dongfang Zhao, Chengyan Xu, Wenjun Chen, Wei Wang*, Xing Ma*. Enzymatic Reaction Enhanced Diffusion Accelerates Cargo Transport through Micro/Nano-Channels. Small, 2024, 2403056.

image.png

2. Zihan Ye#, Yanan Che#, Dihua Dai, Dongdong Jin, Yingwei Yang,* Xiaohui Yan,* Xing Ma*.Supramolecular Modular Assembly of Imaging-Trackable Enzymatic Nanomotors. Angew. Chem. Int. Ed., 2024 e202401209.

image.png

3. Jiuchuan Guo#, Yudong Zhou#, Jie Cheng, Fuli Chen, Jiahui Xu, Lirong Yang, Huifang Shi*, Zhongfu An, Jinhong Guo*, Xing Ma*. Afterglow Nanoprobes Enabled Quantitative Lateral Flow Immunoassay by Palm-Size Device for Household Healthcare. Analytical Chemistry, 2024 accept. (封面论文)

image.png