1.Xiaojia Liu, Shikun Yang, Xianglong Lyu, Sanhu Liu, Yong Wang, Yang Li, Bo Wang, Wenjun Chen, Wei Wang, Jinhong Guo*, and Xing Ma*. Instant Preparation of Ultraclean Gold Nanothorns under Ambient Conditions for SERS Kit-Enabled Mobile Diagnosis. Anal. Chem. 2021, 93, 49, 16628–16637 (IF:6.986)

image.png

2.Zihan Ye, Yong Wang, Sanhu Liu, Dandan Xu, Wei Wang, and Xing Ma*. Construction of Nanomotors with Replaceable Engines by Supramolecular Machine-Based Host–Guest Assembly and Disassembly. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 37, 15063–15072    (IF:15.419)


1.png

3.Xianglong Lyu, Xiaoxia Liu, Chao Zhou, Shifang Duan, Pengzhao Xu, Jia Dai, Xiaowen Chen, Yixin Peng, Donghao Cui, Jinyao Tang, Xing Ma*, and Wei Wang*.Active, Yet Little Mobility: Asymmetric Decomposition of H2O2 Is Not Sufficient in Propelling Catalytic Micromotors. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 31, 12154–12164    (IF:15.419)

image.png

4.  Yifan Huang, Fan Yang, Sanhu Liu, Rongguo Wang*, Jinhong Guo* and Xing Ma*. Liquid Metal-Based Epidermal Flexible Sensor for Wireless BreathMonitoring and Diagnosis Enabled by Highly SensitiveSnS2Nanosheets. Research, vol. 2021, Article ID 9847285, 13 pages, 2021.

image.png

5. Dandan Xu, Jing Hu, Xi Pan, Samuel Sánchez, Xiaohui Yan*, and Xing Ma*. Enzyme-Powered Liquid Metal Nanobots Endowed with Multiple Biomedical Functions. ACS Nano.2021, 15, 7, 11543–11554.     (IF:15.881)

Abstract Image

6.Qing Liu, Shuaishuai Meng, Tingting Zheng, Yaming Liu, Xing Ma*, and Huanhuan Feng*. Alkaline-Driven Liquid Metal Janus Micromotor with a Coating Material-Dependent Propulsion Mechanism.  ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 30, 35897–35904. (IF:9.229)

image.png

7. Xiaojia Liu , Jiuchuan Guo, Yang Li, Bo Wang, Shikun Yang, Wenjun Chen, Xinggui Wu*, Jinhong Guo and Xing Ma*. SERS substrate fabrication for biochemical sensing: towards point-of-care diagnostics. J. Mater. Chem. B, 2021,9, 8378-8388 (IF:6.331)

2.png

8. Hao Yuan, Xiaoxia Liu, Liying Wang, Xing Ma*. Fundamentals and Applications of Enzyme Powered Micro/Nano-motors. Bioactive Materials 2021, 6 (6): 1727-1749. (IF: 14.593)

image.png

9. Lei Huang, Shulin Tian, Wenhao Zhao, Ke Liu*, Xing Ma*, and Jinhong Guo*. Aptamer-based lateral flow assay on-site biosensors. Biosens. Bioelectron. 2021.186: 113279.    (IF:10.618)

image.png


10. Jiuchuan Guo, Shuqin Chen, Jian Ni, Ming Zhao, Shulin Tian, Ke Liu, Yuejun Kang, Xing Ma* and Jinhong Guo*. 5G-Enabled Ultra-Sensitive Fluorescence Sensor for Proactive Prognosis of COVID-19. Biosens. Bioelectron. 2021, 181, 113160.    (IF:10.618)

image.png


11. Mingyang Zhang, Guoqiang Li, Lei Huang, Puhang Ran, Jianping Huang, Mei Yu, Hengyuan Yuqian,  Jinhong Guo, Zhiyuan Liu and Xing Ma*. Versatile Fabrication of Liquid Metal Nano-ink based Flexible Electronic Devices. Applied Materials Today 2021, 22, 100903.     (IF:10.041)

1-s2.0-S2352940720303516-fx1_lrg.jpg

12. Heng Ye, Yong Wang, Dandan Xu, Xiaojia Liu, Shaomin Liu, Xing Ma*. Design and fabrication of micro/nano-motors for environmental and sensing applications. Applied Materials Today 2021, 23, 101007.    (IF:10.041)

1617086063172663.jpg

13. Xiaojia Liu‡, Shikun Yang‡, Yang Li, Bo Wang, Jinhong Guo and Xing Ma*. Mesoporous Nanostructure Encapsulated with Metallic Nanodots for Smart SERS Sensing. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13 (1): 186-195. (IF: 9.229)

1608879577921340.jpg

14. Ling Chen, Hao Yuan, Shuqin Chen, Chan Zheng*, Xiukai Wu, Ziqiao Li, Chunyan Liang, Pinqiang Dai, Qianting Wang, Xing Ma*, and Xiaohui Yan*. Cost-Effective, High-Yield Production of Biotemplated Catalytic Tubular Micromotors as Self-Propelled Microcleaners for Water Treatment. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13 (1): 186-195. (IF: 9.229)

1628474474643073.jpg


15.Heng Ye, Yong Wang, Xiaojia Liu, Dandan Xu, Hao Yuan, Hongqi Sun, Shaobin Wang, Xing Ma*. Magnetically steerable iron oxides-manganese dioxide core-shell micromotors for organic and microplastic removals. Journal of Colloid and Interface Science. 2021, 588 (15): 510-521.    (IF: 8.128)

1610344279205071.jpg

16.Yudong Zhou, Song Lu, Jiahuan Zhi, Ruihong Jiang, Jiahao Chen, Hanbing Zhong, Huifang Shi*, Xing Ma*and Zhongfu An. Microscopic Afterglow Bioimaging by Ultralong Organic Phosphorescent Nanoparticles in Living Cells and Zebrafish. Analytical Chemistry. 2021, 93, 16, 6516–6522.     (IF: 6.986)

1618839433136667.gif

17. Jiuchuan Guo#, Shuqin Chen#, Shulin Tian, Ke Liu,* Xing Ma,* and Jinhong Guo*. A Sensitive and Quantitative Prognosis of C-reactive Protein at Picogram Level Using Mesoporous Silica Encapsulated Core-Shell Up-conversion Nanoparticle based Lateral Flow Strip Assay. Talanta 2021, 230,122335.     (IF: 6.057)

1-s2.0-S0039914021002563-ga1_lrg.jpg

18. Qiaoge Bayin, Lei Huang, Chunhui Ren, Yusheng Fu, Xing Ma*, Jinhong Guo*. Anti-SARS-CoV-2 IgG and IgM detection with a GMR based LFIA system. Talanta 227 (2021) 122207.      (IF: 6.057)

1616313375352258.jpg

19.  Yang Li, Xiaojia Liu, Jiuchuan Guo, Yueting Zhang, Jinhong Guo, Xinggui Wu*, Bo Wang* and Xing Ma*. Simultaneous Detection of Inflammatory Biomarkers by SERS Nanotag-Based Lateral Flow Assay with Portable Cloud Raman Spectrometer. Nanomaterials. 2021, 11(6):1496.    (IF:5.076)

1624459264126942.jpg

20. Dandan Xu, Hao Yuan, Xing Ma.* Performance of Tubular Micromotors in Real Sewage for Water Treatment: Towards Practical Scenario. ChemNanoMat 7.4.439-442(2021).  (IF:3.415)

1616313298177760.jpg